مگر میشود زندگی مرا آشفته آفریده باشد ؟
خدای دانه های انار ؟

انار